l’Alzina – Projectes

ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

 • Informes de Sostenibilitat Ambiental (ISA) del POUM

 • Informes de Sostenibilitat Ambiental (ISA) de Plans Parcials

 • Estudis socioeconòmics territorials Estudis sectorials del territori

 • Estudis demogràfics Estudis de percepció del territori

 • Estudis d’interpretació i integració paisatgístics (EIIP)

 • Estudi d’avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG)

 

MEDI AMBIENT

 

 • Medi ambient Agenda 21 Informes ambientals generals i sectorials

 • Estudis d’Impacte Ambiental Diagnosis de medi ambient

 • Actuacions de reforestació i revegetació

 • Campanyes de sensibilització ambiental Projectes turístics

 

ESTUDIS TURÍSTICS

 

 • Disseny de noves activitats turístiques

 • Disseny de rutes turístiques

 • Diagnosi dels recursos i aprofitaments turístics del territori

 • Projectes de museització i senyalització